Tin Giáo Dục

files/uploads/13e0dbd3585e4856c340d41e40f533256dace5cb_2b9510fd4be164fe71e46f28e2527097073f20ea.jpg
Trên tinh thần cùng hội nhập với thế giới hiện đại, kỹ năng tư duy đã và đang trở nên vô cùng hữu dụng và cần thiết đối với lớp trẻ bây giờ. Vậy, sự tư duy ấy hiện diện ở đâu và những nơi nào?

Trái tim nhân ái

-- ( 06/04/2015 ) --

files/uploads/7ed16087ac8fae073940193f4df20792987bec4b_523331bc3462a5456858ae38221cec88a446df67.jpg
Trái tim nhân ái.
files/uploads/c226132a232675ed7fd50bf2a46d73ebd8366233_72a465ec59e23da787766c4fa309714ac77a878c.jpg
Vietnam International Kids and Baby Fair.