Tại sao chọn Eyelevel

files/uploads/4f6e572697fccc6c728182925741a55e08937561_22e387b9e46bec75f71a3d8a9f650541e6a5f042.gif
Eye Level Instructors serve as mentors who guide your children through their work while also providing direction, support, and encouragement.
files/uploads/76cc6ea2813d32dd54df32ba5b0d06d5917d6c94_36a29223c27f41ed65e41e77386d303941d55045.jpg
Eye Level is based on an educational principle where students learn at their own pace. When an instructor understands the learning needs of a student, the teaching are most effective.

Mẹ cùng bé vui học

-- ( 14/06/2015 ) --

files/uploads/beccd12cdbc9ee078267a5084f234d6d6d9f7b01_a420d54460e4a6f6eb098e3efa4659a215ae9e0b.jpg
remove
files/uploads/52c9a1ea84230231c740d55917d3742a038ffe87_486ddfd1541aba4676b17f6deee923833422441f.png
Cuộc thi Toán Quốc Tế Math Olympiad là cuộc thi thường niên, được bắt đầu tổ chức trên toàn cầu từ năm 2004. Cuộc thi được thiết kế để thách thức kỹ năng toán học của học sinh với tiêu chuẩn toàn cầu, trong các lĩnh vực khác nhau như giải quyết về vấn đề, lý luận, giao tiếp và tư duy phản biện cho trẻ.

Lợi ích khi học Eye Level

-- ( 29/03/2015 ) --

files/uploads/b2f2c737dfac3bfebc617f206d3be0c17abab4f4_21ba6f8d6138066647f62fae5fc3c59b2e611261.jpg
Phương châm hoạt động của Daekyo được gói gọn trong hai chữ “eye-level”
files/uploads/8c6aaeda298f4494705e5c165d7cb295bf7bfa12_2bcf25c23e2b5804176517c2445d15be14f5458d.jpg
Eye Level và phương pháp giảng dạy tại Eye Level “Cách giáo dục tốt nhất là đặt mình dưới góc nhìn của người học trò”

Lịch sử Eye Level

-- ( 29/03/2015 ) --

files/uploads/51184b411416f32236f3c0f8122a757cff650a57_507a13bc2ccd2e36273c46d6cf055080a50fb716.gif
Founded Daekyo Co., Ltd.