Hợp tác kinh doanh

Eye Level English Online

-- ( 29/03/2015 ) --

files/uploads/2ecbd7fa58acb49a74970fc0e5b0a12f71a16b06_e81f350622ba3dcb947a5536ab3bed98b67f8fc6.png
Eye Level English Online

Eye Level Math Online

-- ( 29/03/2015 ) --

files/uploads/59c0b788bb95cebad6c550d67c43759040568cc9_120c086e8d46873950da3b8100f18b7add19102e.png
Chương trình Toán Eye Level giúp cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề
files/uploads/9d413512afb9ee253fc3e4403f65f3279c613dbe_14e959b1a13b634a12841ab5c2012e9361d93ff8.png
Blended Learning là một mô hình giáo dục mới với tiềm năng rất lớn trong việc nâng cao kết quả học tập cho các bé và tạo ra vai trò hoàn toàn mới cho cả giáo viên lẫn phụ huynh.